Tổng hợp những phương pháp chọn lọc giống thỏ hiệu quả nhất (Phần 2)

Cách chọn thỏ giống chuẩn

Đầu tiên phải chú ý đến con cái cũng như con đực không bị khuyết điểm ở bộ phận sinh dục.Con đực hai dịch hoàn phải đều, con cái phải có 8 vú trở lên. Việc lựa cá thể nên bắt đầu khoảng 21 ngày tuổi, khi khảo sát lúc 70 ngày tuổi nếu loài thỏ không đạt yêu cầu đặt ra thì phải loại thải ngay. Lúc loài thỏ đạt 6 tháng tuổi nếu không đủ tiêu chuẩn thì vẫn tiếp tục loại.

Chung nhất việc chọn lọc giống loài thỏ thông thường được tiến hành ở các thời điểm như sơ sinh, 21, 30, 70, 90, 180 ngày tuổi. loài thỏ nên được cân ở tất cả các thời điểm, nếu là giai đoạn sơ sinh cũng như 21 ngày tuổi thì cân cả ổ rồi tính trọng lượng bình quân. Lúc 21 ngày tuổi đánh số các con đạt tiêu chuẩn trọng lượng bằng cách bấm tai cũng như chọn loài thỏ dựa vào đặc điểm ngoại hình ở 6 tháng tuổi.

Thành tích về thể trọng loài thỏ phải đạt tiêu chuẩn như trọng lượng sơ sinh trung bình là 50g ở loài thỏ nhập nội, 35g đối với loài thỏ địa phương; lúc 21 ngày tuổi 200g đối với loài thỏ địa phương, 250 gam đối với loài thỏ nhập nội; lúc 30 ngày tuổi 500 gam đối với loài thỏ nhập nội cũng như 350g đối với loài thỏ địa phương. Mức tăng trọng hàng ngày lúc 70 ngày tuổi phải đạt từ 25 – 30 gam/ngày giai đoạn 21 ngày tuổi đến 70 ngày tuổi. Những con đạt mức tăng trọng trên 30 gam/ ngày là xuất sắc. Trọng lương xuất chuồng lúc 6 tháng tuổi thường đạt 3 kg đối với loài thỏ nhập nội, 2 đến 2,5 kg đối với loài thỏ địa phương.

Phương pháp chọn lọc giốn thỏ nêu trên thường cho kết quả nhanh chóng, nó trực tiếp kiểm tra năng suất cá thể, năng suất anh em trong một gia đình cũng như họ hàng. Những kết quả tốt đẹp được phát huy qua sự ghép đôi giao phối giữa những con có thành tích tốt với nhau.

10

Ví dụ:

Có 10 loài thỏ đực cũng như 50 loài thỏ cái cho ghép đôi giao phối, mỗi gia đình có 1 đực cũng như 5 cái. loài thỏ đực đánh số từ số 1 đến số 10 cũng như gọi là gia đình số 1 đến số 10. Sau một năm loài thỏ sinh sản thu được kết quả như sau:

Qua số liệu thu thập ở bảng trên cho chúng ta thấy những gia đình loài thỏ số 3, 4, 6, 10 không được chọn làm giống phải loại thải. Các gia đình loài thỏ số 1, 2, 5, 7, 9 được tiếp tục chọn cũng như cho sinh sản để làm giống. Đàn con của các gia đình loài thỏ này sẽ được tiếp tục chọn lọc cá thể chặt chẻ ở các giai đoạn sau.

Leave a Reply

Hotline:
0971 68 55 22